BUSINESS INTELLIGENCE -
VOLTAIRE CONSULTANTS BUSINESS

Data Warehousing
Kenmerken van moderne bedrijfsvoering zijn:
"Just-in-time"-productie.
Schaalvergroting.
Klantbinding en loyaliteitsprogramma.
Klassieke waardeketen is veranderd van productieketen naar vraaggestuurde keten.
Informatievoorziening waarvan aangetoond kan worden dat deze vanaf het begin tot het eind correct en compleet is.
Verschuiving van "high volume" naar "high value".
Verschuiving naar customisation.
Inzet van ERP- en CRM-pakketten.
Bedrijfsbeslissingen worden gemaakt op basis van informatie opgeslagen in computersystemen die gebruikt worden door het bedrijf.
Inzet van informatie als concurrerend bedrijfsmiddel.
Kennismanagement.
Internet.
Globalisatie.

Dit alles bij elkaar stelt andere eisen aan de besturing van de moderne organisatie. Kortom, bij de ondersteuning van kritische beslissingen speelt relevante informatie met daarbij de inzet van informatietechnologie steeds meer een doorslaggevende rol.

Bedrijven en instanties hebben doorgaans veel data verzameld in hun ERP- en operationele legacysystemen. Echter, deze data moeten vertaald en opgewaardeerd worden naar informatie omtrent klanten, toeleveranciers en productieprocessen. Paradox in veel van de huidige organisaties is: "Hoe meer systemen aanwezig zijn, des te moeilijker is het om de juiste informatie eruit te verzamelen". Twee redenen hiervoor zijn:
Productiesystemen zijn niet ingericht om informatie te leveren voor beslissingsdoeleinden.
Productiesystemen bevatten specifieke gegevens zoals verkoop-, financiŽle en productgegevens die zich niet eenvoudig laten combineren.

Steeds meer organisaties gaan ertoe over om een data warehouse in te richten om bovengenoemde paradox op te heffen. Het data warehouse wordt ingericht om Customer Managementprocessen (bijv. Database Marketing, Relatie Marketing),  of om Performance Managementaspecten mogelijk te maken. Denk hierbij aan Balanced Scorecard. Deze maken onderdeel uit van een Business Intelligence strategie. Een data warehouse is echter niet meer dan een voorwaarde (een infrastructuur) om informatievoorziening en besluitvorming te verbeteren. Maar wel – zoals steeds vaker blijkt - een noodzakelijke voorwaarde.

Data Mining en Analytische CRM
Standaardrapportagetechnieken leiden niet altijd tot het gewenste inzicht over uw klanten. Wellicht bent u geÔnteresseerd in het maximaliseren van de geldstroom, of in het identificeren van risico's. Data Mining-technieken kunnen nieuwe inzichten en kruisverbanden in uw data c.q. klanten verschaffen. Kenmerkend voor Data Mining is dat er geen doelstelling van tevoren wordt gemaakt. Juist uit deze data-analyse krijgt u inzicht in uw klantgedrag, eventuele kruisverbanden en potentiŽle risico's. Met behulp van producten zoals SAS is het mogelijk klanten te segmenteren, risico's en cross-selling opportunities te identificeren.

Customer Loyalty speelt een grote rol in sommige marktsegmenten. Weliswaar zijn de meningen hierover verdeeld; is een Loyalty Card al dan niet achterhaald? Of moeten we niet denken aan Behavioural Segmentation? Campaign Management: hoe meet u de effectiviteit van een  campagne? Heeft zo'n campagne eigenlijk wel zin in de context van uw toekomstige bedrijfsvoering en strategie? Is Database Marketing doeltreffend?

Wat is uw klant nu waard? Oftewel, wat is haar/zijn "Nett Present Value"? Moet u juist meer of minder aandacht aan hem/haar besteden? Heeft u te maken met een platinum, gouden of zilveren klant? Of is de toekomstige verwachte omzet van deze klant minder van belang? Loont een langdurige relatie, d.w.z. wat is de verwachte "Life Time Value" van de klant? Waar moet u uw tijd aan besteden voor het hoogst mogelijke rendement? Kortom, volg uw klanten.

Samenvattend, u kunt o.a. uw klanten:
Segmenteren naar verschillende gezichtspunten zoals o.a. klantwaarde, productbezit.
Cross-sell- en deep-sell-mogelijkheden voorleggen.
Creditscores toekennen.
Responskansen toekennen.

Reconciliation
Het invoeren van een nieuw data warehouse of managementinformatiesysteem wordt veelal onderschat. De bouw en oplevering ervan is een moeizaam traject. Acceptatie van de nieuwe rapportages kan voor veel spanning zorgen in de organisatie. Veelal wijken de nieuw gerapporteerde gegevens af van de oude cijfers. Hoe groot mogen deze afwijkingen zijn? Waar ligt dit aan? Vergelijkingen tussen de oude en nieuwe wijze van rapporteren vergen veel van de bestaande organisatie, omdat kennis van de bestaande legacysystemen en hun afhankelijkheden vaak niet altijd voorradig is. Implicaties en aannames in de huidige verwerking zijn ook niet vaak evident. Uw leverancier wilt het project afronden, de opdrachtgever wil zekerheid. Kortom, een lastige situatie.

Hoe krijgt men het nieuwe data warehouse geaccepteerd en de eventuele verschillen op afdoende en onpartijdige wijze tijdig verklaard? De complexiteit wordt veelal onderschat. Een speciaal programma is hiervoor vereist. Voltaire Consultants heeft veel ervaring opgedaan in zulke trajecten en biedt daarom een neutrale en afgewogen QA-aanpak die tijdig alle partijen informeert en hen in staat stelt hun visie bij te stellen of juiste correctieve acties te ondernemen.


Juistheid en compleetheid
Aan de informatievoorziening wordt steeds vaker stringente eisen gesteld betreffende de juistheid en compleetheid van data. Accountants willen zeker weten dat wat wordt getoond in rapporten of dient als input voor andere systemen ook accuraat en juist is. Deze eisen vragen veel van de inrichting van uw data warehouse of managementinformatiesysteem. Niet alleen is de data in de onderliggende legacy systemen op een geheel andere wijze opgeslagen dan de uiteindelijke rapportage of informatie stroom. Ook kunnen er allerlei zaken fout gaan tijdens het uitlezen en laden van de systemen en het transformeren (of calculeren) van de informatie naar de gewenste vorm. Voltaire Consultants heeft veel ervaring opgedaan met het bouwen van intensieve controle mechanismen om juistheid en compleetheid van informatie volgens de maatstaven van accountants en externe wetgeving (Sarbanes-Oxley, Basel) te waarborgen.


Overig

Voltaire Consultants heeft ruimschoots ervaring opgedaan in het ontwerp en implementatie van de Operational Data Store (ODS). Bedrijven die veel gelijksoortige data bezitten maar waarvan deze opgeslagen zijn over verschillende systemen a.g.v. fusies e.d. hebben behoefte aan zo’n voorportaal. Hierin worden deze data eerst gemasseerd en gelijkgetrokken voordat deze doorgesluisd wordt richting Data Warehouse, CRM-systeem en overige systemen. Voltaire Consultants kiest hierin uitdrukkelijk voor de data georiŽnteerde aanpak.

Ook zijn Balanced Score Card systemen geÔmplementeerd. De grote uitdaging zit hier in het ontwikkelen van representatieve en bruikbare meetsystematiek voor de organisatie en aandeelhouders.

Revenue Assurance-taken kunnen uitgevoerd worden om eventuele "Revenue Leakage" te identificeren. Uitstekende kennis van de bedrijfsprocessen en typische bijbehorende exploitatiesoftware van bepaalde sectoren is van groot belang om dit effectief aan te kunnen. Voltaire Consultants realiseert dit voor telecombedrijven.

Kennis omtrent Operations Research / Forecasting en simulatieproblematiek behoort eveneens tot de skills van Voltaire Consultants. Verder hebben wij diepgaande expertise omtrent de problematiek van "Very Large Databases".